Palvelumme

Miten voimme palvella?

Yhtiöoikeus

Palvelemme yhtiöitä ja yrittäjiä kaikissa yritystoimintaan liittyvissä
kysymyksissä aina sen perustamisesta yhtiön erityiskysymyksiin ja
ongelmatilanteisiin saakka. Asiakkaitamme ovat yhtiömuodosta riippumatta
pienet ja keskisuuret yritykset ja yhteisöt ympäri Suomea. Pitkäaikainen
kokemuksemme auttaa meitä hakemaan parhaan mahdollisen lopputuloksen
asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön mukaan.

Meiltä saat neuvot ja ohjeet, asiakirjat ja mm. erilaiset
yritystoiminnan uudelleenjärjestelyä koskevat ratkaisut ja
verosuunnittelun. Käytössämme on myös lukuisa yhteistyökumppaneiden
verkosto eri alojen asiantuntijoita.

Sopimukset ja vahingonkorvaus

On tärkeää, että sopimukset tehdään niin kuin osapuolet ovat
tarkoittaneet, ja että sopimukset laaditaan oikein ja sitovasti.
Palvelemme kaikissa sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme
asiantuntevasti erilaisia sopimuksia sekä yritysten että yksityisten
ihmisten tarpeisiin. Käytössäsi on lakimiestemme laaja kokemus ja
asiantuntemus.

Tarjoamme konsultaatiota ja palvelujamme alkaen sopimusneuvotteluista
aina sopimusten laadintaan, uudistamiseen ja tulkintaan liittyvissä
kysymyksissä sekä sopimusrikkomustilanteissa. Sopimusrikkomustilanne
edellyttää useimmiten ripeää reagointia vahinkojen ja/tai vastuiden
minimoimiseksi. Yleensä paras lopputulos saavutetaan pitkäaikaisissa
asiakassuhteissa.

Vahinkotilanteessa on tärkeää selvittää vahingon peruste ja määrä.
Lakimiehemme auttavat vahingon selvittämisessä ja mahdollisissa
korvausasioissa. Hoidamme vahingonkorvauksiin liittyviä hakemusasioita,
neuvotteluita ja riita-asioita.

Maksukyvyttömyys

Palvelemme kaiken tyyppisissä yrityksen maksukyvyttömyystilanteissa sekä
velallista että velkojaa.

Lakimiehillämme on laaja ja pitkäaikainen kokemus yrityssaneerauksista,
konkursseista, takaisinsaanneista ja erilaisista ulosottoasioista sekä
vapaaehtoisista maksujärjestelyistä. Mitä aikaisemmin käännyt puolemme,
sitä useampia maksukyvyttömyyteen varautumisen keinoja on yleensä myös
käytettävissä. Tarjoamme myös perintäpalveluja.

Työoikeus

Työoikeuteen sisältyy monia asioita, jotka ovat yritysten kannattavuuden
ja toimivuuden kannalta olennaisen tärkeitä, mutta jotka ovat myös
työntekijöille hyvin henkilökohtaisia ja tunteita herättäviä. Näitä ovat
esimerkiksi irtisanomiset, palkkaerimielisyydet, työsyrjintä ja
yhteistoimintaneuvottelut. Sopimusoikeuden lisääntymisestä työpaikoilla
seuraa jatkossa myös lisää paikallisia neuvotteluja ja sopimusten
laadintaa, joihin tarvitaan lakimiehen asiantuntemusta.

Toimistomme yhtenä vahvana erikoisosaamisalana on työoikeus, mukaan
lukien kauppaedustus. Asianajamme ovat avustaneet sekä työnantajia että
työntekijäitä sadoissa eri oikeudenkäyneissä koko Suomen alueella.
Hoidamme myös eri etujärjestöjen ja liittojen valtuuttamana heidän
jäsentensä asioita. Liiton jäsenelleen ottama oikeusturvavakuutus
oikeuttaa yleensä jäsenen käyttämään myös liiton ulkopuolista lakimiestä.

Vahvuuttamme työoikeuden alalta lisää laaja yhteistyö- ja
asiantuntijaverkostomme sekä kontaktit esimerkiksi yliopistoihin.
Lakimiehemme toimivat myös kouluttajina ja luennoitsijoina.

Kiinteistöt, asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Kiinteistöihin, asuntoihin, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät
asiat ovat usein paitsi taloudellisesti merkittäviä myös
henkilökohtaisesti merkityksellisiä ja niihin voi liittyä mm.
vastuukysymyksiä ja verokysymyksiä, joiden selvittäminen, kirjaaminen
tai niihin varautuminen kannattaa ikävien yllätysten välttämiseksi tai
minimoimiseksi jo heti alkuvaiheessa.

Palvelemme yksityishenkilöitä ja yrityksiä kaikissa kiinteistöihin,
asuntoihin, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvissä oikeudellisissa
kysymyksissä mm. laatimalla sopimuksia, kauppa- ja lahjakirjoja,
hakemuksia ja muita asiakirjoja. Hoidamme myös kiinteistöihin,
asuntoihin, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyviä selvittelyitä ja
neuvotteluita ja hoidamme niitä koskevia hakemus- ja riita-asioita sekä
oikeudenkäyntejä.

Parisuhde ja lapset

Avioliittoon, rekisteröityyn parisuhteeseen ja avoliittoon kuuluu
inhimillisten odotusten lisäksi keskeisesti mm. omaisuuteen,
verotukseen, perimykseen, toimintakykyyn ja usein myös lapsiin liittyviä
kysymyksiä. Eri vaihtoehtojen selvittäminen ja kartoittaminen ennakolta,
asioista sopiminen, niistä määrääminen ja niihin varautuminen luo paitsi
turvallisuutta ja selkeyttä, myös vähentää mahdollisia myöhempiä
riitaisuuksia.

Tinkimätön ammattitaitomme on käytettävissäsi perheen ja
yksityishenkilön kaikkien tärkeiden asiakirjojen laadintaan. Laadimme
mm. avioehtosopimuksia, testamentteja, edunvalvontavaltakirjoja,
perukirjoja, perinnönjakosopimuksia ja ositussopimuksia. Useisiin
asiakirjoihin liittyy kiinteästi myös verosuunnittelu.

Avustamme asiakkaitamme kaikissa perheoikeudellisissa asioissa,
menettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Toimimme myös tuomioistuimen
määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana tilanteissa, joissa ei syystä
tai toisesta voida päästä sovintoon tai asiasta ei voida sopia.

Lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita
hoidamme paitsi neuvotteluteitse myös sovintomenettelyissä ja
oikeudenkäynneissä.

Lakimiehemme toimivat myös kouluttajina ja luennoitsijoina.

Rikosoikeus

Asianajajillamme on kokemusta laajojen ja vaativien rikosasioiden
hoitamisesta, joissa osaamisemme painottuu erityisesti talous- ja
verorikoksiin. Palvelemme koko Suomen alueella.

Rikosasiat ovat selvästi monimutkaistuneet. Rikoksesta epäilyn
oikeusturva edellyttää usein sitä, että hänellä on jo
esitutkintavaiheessa asiansa osaava avustaja. Rikosjutuissa myös
asianomistajan oikeusturva saattaa vaatia avustajan käyttämistä, koska
yhä harvemmin syyttäjät voivat huolehtia rikoksen uhrin vaatimusten
ajamisesta. Olemme toimineet asianomistajien avustajina lukuisissa
rikosjutuissa. Lisäksi autamme tuomittujen korvausten perimisessä.
Selvitämme aina myös sen, onko asiakkaallamme oikeus puolustajaan tai
oikeusapuun.

Riitojen ratkaisu, sovittelu

Avustamme asiakkaitamme riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa,
hallintotuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa ja rikosasioissa
aina esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn ja jälkitoimiin saakka.

Tuomioistuinmenettelyn lisäksi avustamme asiakkaitamme myös sovitteluun
liittyvissä asioissa ja eri sovittelumenettelyissä. Osa toimistomme
asianajajista on Suomen Asianajajaliiton hyväksymiä sovittelijoita, mikä
mahdollistaa myös osapuolten keskinäiseen sopimukseen perustuvan sovittelun.

Riitatilanteessa oikeudenkäynti on usein pitkä prosessi ja myös
taloudellisesti ja henkisesti erittäin raskas koettelemus. Tämän vuoksi
paras ratkaisu voidaan mahdollisesti löytää neuvotteluteitse. Jos
sovintoon ei kuitenkaan päästä tai sille ei ole edellytyksiä, on
tuomioistuinkäsittely usein ainoa vaihtoehto. Tavoittelemme
yhteisymmärryksessä asiakkaamme kanssa aina hänelle parasta mahdollista
lopputulosta joko sovinnossa tai oikeudenkäynnin kautta.

Yhtiöoikeus

Lue lisää

Sopimukset ja vahingonkorvaus

Lue lisää

Maksukyvyttömyys

Lue lisää

Työoikeus

Lue lisää

Kiinteistöt, asuminen, rakentaminen ja maankäyttö

Lue lisää

Parisuhde ja lapset

Lue lisää

Rikosoikeus

Lue lisää

Riitojen ratkaisu, sovittelu

Lue lisää

”Kokonaisvaltaista palvelua yrityksille ja yksityishenkilöille”

Yrityksemme

Hämäläistä asianajotoimintaa jo lähes 50 vuotta

Asianajaja Pekka Romon vuonna 1977 ostama lakiasiaintoimisto toimii tänään nimellä Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy.

Toimistomme ammattitaitoiset lakimiehet ja muu henkilökunta ovat käytettävissäsi kaikissa yritysten ja yhteisöjen sekä yksityisten ihmisten oikeudellisissa asioissa.

Olemme erikoistuneet erilaisiin yritysasioihin, kiinteistö- ja asuntokauppaan sekä rakentamiseen liittyviin kysymyksiin ja työoikeuteen. Tarjoamme palvelujamme sopimus- ja rikosoikeudessa, konkursseissa, yrityssaneerauksissa ja muissa maksukyvyttömyyttä koskevissa tilanteissa sekä verotusasioissa. Olemme käytettävissäsi myös kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä.

Toimistollamme on merkittävä yhteistyökumppaneiden verkosto tilintarkastajia, tilitoimistoja, veroasiantuntijoita, erilaisia etujärjestöjä ja rahoituksen ammattilaisia sekä kollegatoimistoja.

Ajankohtaista

Rikoksesta epäilty, tiedä oikeutesi

19.01.2018

Suurin osa ihmisistä kulkee läpi elämänsä ilman, että heitä missään vaiheessa epäiltäisiin syyllistymisestä rikokseen. Tästä huolimatta tulisi jokaisen olla, kaiken varalta, perillä tietyistä rikoksesta epäillyn oikeuksista. Tiedoilla voi olla merkittävä vaikutus rikosprosessin etenemiselle, mikäli joskus löydät itsesi (aiheesta tai aiheetta) väärältä puolelta poliisin kuulustelupöytää.

Alla olevan linkin takaa löytyvään artikkeliin on koottu viisi oleellisen tärkeää seikkaa, jotka rikoksesta epäillyn on tärkeää pitää mielessä rikostutkinnan ja mahdollisen oikeuskäsittelyn aikana. Pitämällä nämä seikat mielessä pystyt varmistumaan siitä, että saat osaksesi reilun ja oikeudenmukaisen rikosprosessin.

https://romoilonen.blogspot.fi/2018/01/tieda-oikeutesi-rikoksesta-epailty.html

 

Toimistollamme ei avoimia työpaikkoja

15.01.2018

Toimistollamme ei ole valitettavasti tarjolla kesätyöpaikkoja kesäksi 2018. Toivotamme kuitenkin kaikille onnea ja menestystä työnhakuun!

OTM Eemeli Saroksesta luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

15.01.2018

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on myöntänyt 11.1.2018 toimistomme lakimies Eemeli Sarokselle luvan oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen. Luvan myötä hänellä on mm. kelpoisuus avustaa asiakkaitamme yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten istunnoissa. Onnittelemme luvan johdosta!

Mistä tekijänoikeuskirjeissä oikein on kyse, ja miten niihin tulisi suhtautua?

27.12.2017

Yhä useammat ovat viime vuosina löytäneet postin seasta ikävän yllätyksen tekijänoikeuskirjeen muodossa. Moni ei välttämättä edes tiedä, mistä kirjeissä oikein on kyse, tai miksi on ylipäänsä sellaisen saanut. Epäselvää on myös se, miten kirjeeseen tulisi reagoida ja millaisia taloudellisia riskejä niiden aiheuttamiin oikeusprosesseihin voi liittyä.

Uusimmassa blogikirjoituksessamme lakimies Eemeli Saros avaa kirjeiden taustaa, ja vastaa keskeisimpiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Linkin takaa löydät myös ohjeita sen varalle, että kirje sattuu putoamaan sisään juuri omasta postiluukustasi. Erityisen tärkeää tietoa kirjoitus sisältää varsinkin niille henkilöille, jotka ovat saaneet ensimmäisen kirjeensä vasta tämän vuoden loppupuolella.

Tekstiin pääset nopeiten tästä –> https://romoilonen.blogspot.fi/2017/12/sain-tekijanoikeuskirjeen-pitaako-olla.html

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

21.12.2017

Toivotamme kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2018!

Joulukorttivarat olemme lahjoittaneet palvelutaloihin toimitettaviin kukkalähetyksiin Hämeenlinnassa sekä lahtelaisten nuorten liikuntakasvatukseen.

Toimistomme Hämeenlinnassa ja Lahdessa ovat 27. – 29.12.2017 avoinna normaaliin tapaan klo 8.00 – 16.00.

Henkilön Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy kuva.

Tutustu työntekijöihin

”Elämää ja juridiikkaa”

Henkilökunta

Romo & Ilosen tekijät

Pekka Romo

Olen toiminut asianajoyrittäjänä ja työnantajana heti valmistuttuani
vuonna 1977 eli lähes 40 vuotta. Asianajajaliittoon olen liittynyt
vuonna 1980.

Hoidan erityisesti yritysten ja yrittäjien asioita, joita ovat mm.
yritysten perustaminen, yritysmuodon muutokset kuten sulautumiset,
jakautumiset, muut järjestelyt, yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset.
Palvelen yrityksiä ja yrittäjiä verotuskysymyksissä. Lisäksi hoidan
laajasti maksukyvyttömyysasioita kuten konkurssit, ulosotto ja
yrityssaneeraukset. Työskentelen myös perhe- ja perintöoikeuteen
liittyvien asioiden parissa.

Työni ohella olen toiminut aktiivisesti yrittäjä- ja muissa
järjestöissä, Uusyrityskeskuksessa ja erilaisissa luottamustehtävissä
sekä kunnallispolitiikassa. Luottamustehtävät ovat osaltaan myös
laajentaneet osaamistani. Vapaa-ajallani rentoudun mökillä tai vaellan
sekä pelaan sulkapalloa. Nautin myös lukemisesta.

Erikoisalueeni: yritysjuridiikka, maksukyvyttömyysasiat,
sopimusoikeus, perhe- ja perintöoikeus, oikeudenkäynnit, veroasiat

Kari Suokas

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1990. Aloitin työskentelyni asianajoalalla hämeenlinnalaisessa toimistossa heti valmistumiseni jälkeen ja jatkoin sitä vuoteen 2001 asti, vuodesta 1995 alkaen toimiston osakkaana. Varatuomarin arvonimen sain vuonna 1991 ja asianajajaliiton jäsenenä olin vuosina 1994-2001. Asianajotoimistossa hoidin monipuolisesti erilaisia lähinnä siviilioikeudellisia asioita. Asiat liittyivät pääosin yhtiö-, sopimus-, kiinteistö-, konkurssi- sekä perhe- ja perintöoikeuteen.

Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa työskentelin 2001-2017. Kymmenen vuotta tästä ajasta toimin kaupunginlakimiehenä, jolloin vastuulleni kuuluivat kaupungin yleiset hallinnolliset asiat ja erityisenä alueena kaupungin konserniyhteisöt. Vuodesta 2013 alkaen toimin omistajaohjauksen vastuualueen liiketoimintajohtajana ja kaupungin johtoryhmän jäsenenä. Vastuualueen tehtäviin kuului kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden seuranta, ohjaus ja tukeminen.

Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy:n palvelukseen siirryin 1.9.2017. Työtehtäväni kattavat yritysjuridiikan, sopimusoikeuden ja hallintojuridiikan sekä vahingonkorvausta koskevat asiat. Lisäksi hoidan perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja ja oikeudenkäyntejä.

Kuluneina vuosikymmeninä olen ollut mukana useiden eri yhdistysten toiminnassa ja hallinnossa. Vuoteen 2001 asti olin mukana Hämeenlinnan kaupungin poliittisessa päätöksenteossa, mm. kaupunginvaltuutettuna kahdella valtuustokaudella. Vapaa-ajallani harrastan metsänhoitoa sukutilalla sekä liikuntaa, erityisesti hiihtoa ja maastopyöräilyä.

Erikoisalueeni: yritysjuridiikka, sopimusoikeus, vahingonkorvausasiat, hallintojuridiikka, perhe- ja perintöoikeus ja oikeudenkäynnit.

Teija Saraste

Olen suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2008 ja työskennellyt
Hämeenlinnan toimistossamme vuodesta 2010. Toimiston osakkaaksi olen
tullut vuonna 2014. Erikoistumisalueenani ovat erityisesti perhe- ja
perintöoikeus, lapsiasiat, kiinteistö- ja asuntokauppa-asiat ja -riidat,
sopimusoikeus, konkurssit ja yrityssaneeraukset. Toimin käräjäoikeuden
määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana. Hoidan lisäksi
oikeudenkäyntiasioita ja olen Suomen Asianajajaliiton
sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija.

Toimin Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osasto ry:n
puheenjohtajana (2017-). Vapaa-aikanani ulkoilen koirani kanssa,
valokuvaan, luen ja kokkailen terveysruokia.

Erikoisalueeni: perhe- ja perintöoikeus, lapsiasiat, kiinteistö- ja
asuntokauppa-asiat ja -riidat, sopimusoikeus, maksukyvyttömyysasiat,
riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Kari Lehtinen

Olen työskennellyt asianajajana Lahden toimistossamme vuodesta 2003
lukien. Toimiston osakkaaksi olen tullut vuonna 2014. Minulla on vankka
kokemus erityisesti työoikeus- ja kauppaedustusasioista sekä
yhtiöoikeudesta jo vuodesta 1992 lähtien. Olen avustanut eri
etujärjestöjen ja liittojen toimeksiannoista niin työnantajia kuin
työntekijöitäkin koko Suomen alueella. Hoidan toimeksiantoja
säännöllisesti yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa ja myös
välimiesoikeudessa.

Erikoisalueeni: työoikeus, yritysjuridiikka, sopimusoikeus,
vero-oikeus, vahingonkorvausasiat, rikosoikeus, oikeudenkäynnit

Tuulikki Piikkilä

Olen työskennellyt Hämeenlinnan toimistossamme erityisasiantuntijan
tehtävissä vuodesta 2008 lukien. Minulla on vankka kokemus
yritysjuridiikasta sekä yhtiö- ja sopimusoikeudesta. Hoidan myös
yritysjärjestelyitä. Lisäksi työskentelen perhe- ja
perintöoikeudellisten tehtävien parissa kuten perunkirjoitukset,
ositukset ja perinnönjaot, testamentit ja avioehdot. Hoidan myös
kiinteistö- ja hallintoasioita sekä toimin julkisena kaupanvahvistajana.
Olen lisäksi suorittanut mm. HHJ-tutkinnon.

Olen mm. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsen
(2013-) ja Hämeen kauppakamarin koulutusvaliokunnan (2015-2016) ja
finanssivaliokunnan jäsen (2017-). Vapaa-aikaani kuuluu juokseminen ja
pilates, luonto ja valokuvaaminen.

Erikoisalueeni: yritysjuridiikka, yhtiöoikeus, sopimusoikeus, perhe-
ja perintöoikeus, veroasiat

Olli Forsell

Olen työskennellyt Hämeenlinnan toimistossamme vuodesta 2003 ja
asianajajatutkinnon olen suorittanut samana vuonna. Olen työskennellyt
alalla vuodesta 1982 lähtien, aluksi liike-elämän palveluksessa ja
omassa lakiasiaintoimistossa vuosina 1996-2002.

Olen hoitanut puolustajana useita laajoja talousrikosoikeudenkäyntejä.
Toimin myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana
kuolinpesissä sekä pesänjakajana avioero-osituksissa. Minulla on vankka
kokemus siviili- ja rikosoikeudenkäynneistä. Osaamisalueisiini kuuluu
myös kiinteistö- ja asuntokauppa-asiat sekä vahingonkorvausoikeus. Olen
myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija.

Erikoisalueeni: riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit, perhe- ja
jäämistöoikeus, kiinteistöoikeus, rikosoikeus, vahingonkorvausoikeus

Miina Vuorela

Olen aloittanut työskentelyn Hämeenlinnan toimistossamme maaliskuussa 2017. Tätä ennen työskentelin vuoden tamperelaisen asianajotoimiston palveluksessa ja kymmenen vuotta vakuutusyhtiön korvauslakimiehenä ja IT-asioiden yhtiölakimiehenä. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja olen ollut vuodesta 2016 lähtien ja varatuomarin arvonimen sain vuonna 2010.

Erikoistumisalueenani ovat kuljetus- ja vakuutusoikeus sekä sopimus-, yhtiö- ja vahingonkorvausoikeus. Vakuutusyhtiössä avustin kuljetus- ja huolintayrityksiä niiden arkipäiväisissä juridisissa ongelmissa liittyen vahinkoihin, sopimuksiin, vakuutuksiin ja riskienhallintaan. Minulla on myös vankka osaaminen IT- ja immateriaalioikeudellisista sopimuksista ja tietosuojasta sekä erilaisista toimitus- ja hankintasopimuksista. Hoidan myös perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja sekä rikosoikeudellisia toimeksiantoja. Hoidan oikeudenkäyntejä, joskin mielestäni juristin tulisi olla asiakkaan kumppani, joka eliminoi jo etukäteen mahdollisia oikeusriitoja.

Toimin mielelläni erilaisissa kunnallisissa ja yhdistysten luottamustehtävissä, kuten Hämeenlinnan kaupungin tarkastuslautakunnan jäsenenä sekä Seminaarin koulun vanhempainyhdistys ry:n puheenjohtajana ja Hämeenlinnan Lyseon yläkoulun vanhempainyhdistyksen hallituksessa. Vapaa-ajallani crossfittaan ja tanssin balettia, veneilen, laskettelen ja kuntoilen whippet koirani kanssa sekä nautin taiteesta, musiikista, luonnosta ja Hämeenlinnan historiasta.

Erikoisalueeni: kuljetusoikeus, vakuutusoikeus, sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus, yhtiöoikeus, työoikeus, perhe- ja perintöoikeus, lapsiasiat, rikosasiat, riskienhallinta, riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit.

Eemeli Saros

Olen Hämeenlinnasta lähtöisin oleva oikeustieteen maisteri. Suoritin tutkintoni Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnassa, jossa aloitin opinnot syksyllä 2012. Oikeustieteen notaariksi valmistuin keväällä 2016, ja maisterin paperit sain käteeni heinäkuussa 2017. Saman vuoden elokuussa aloitin työt yhtiön Lahden toimistossa, jossa avustan asiakkaita heidän oikeudellisissa kysymyksissään.

Opinnoissani erikoistuin erityisesti prosessi- ja sopimusoikeuteen. Lisäksi omaan kokemusta mm. perhe- ja perintöoikeuden, työoikeuden ja urheiluoikeuden puolelta.

Vapaa-aikanani urheilen, etenkin PHAT ja HIIT. Lisäksi luen, etenkin elämänkertakirjallisuutta ja pohjoismaisia dekkareita.

’’I’m gonna do today what others won’t, so I can do tomorrow what others can’t.’’

Paula Murphy

Erikoistumisalueenani ovat perhe- ja perintöoikeus sekä sopimusoikeus.
Lisäksi minulla on kokemusta maksukyvyttömyysasioista. Suomen
Asianajajaliiton jäseneksi minut on hyväksytty vuonna 2016. Olen
työskennellyt asianajotoimistossa ja finanssialan yrityksessä
Dublinissa, Irlannissa noin kuusi vuotta.

Erikoisalueeni: perhe- ja perintöoikeus, sopimusoikeus

Vanhempainvapaalla

Sanna Kotsalainen

Vastaan asiakaspalvelusta Hämeenlinnan toimistossamme. Avustan
konkurssipesien ja kuolinpesien hoitamisessa sekä perukirjojen
laadinnassa. Lisäksi hoidan toimistomme laskutuksen ja ostoreskontran. Valmistun tänä vuonna oikeustradenomiksi.

Harrastuksiini kuuluvat lenkkeily ja salitreeni.

Tarja Järvinen

Olen työskennellyt asianajoassistenttina Lahden toimistossa vuodesta
2012 lukien. Aiemmin olen työskennellyt mm. julkishallinnossa ja kaupan
alalla. Tehtäviini kuuluvat asiakaspalvelu, asiakirjojen valmistelu ja
tiedonhankinta, perintä sekä palkanlaskenta ym. henkilöstöasiat.
Valmistuin liiketalouden tradenomiksi vuonna 2010.

Vapaa-aikanani viihdyn mökillä ja luonnossa koiran kanssa liikkuen.

Sinikka Romo

Olen pitkän linjan asianajosihteeri ja -assistentti. Tällä hetkellä
työskentelen Hämeenlinnan toimistossamme osa-aikaisena. Työtehtäviini
kuuluu asiakaspalvelun ja toimiston arkisten rutiinien lisäksi
avustaminen erityisesti konkurssipesien hoitamisessa. Vastaan myös
kirja- ja toimistotarvikehankinnoista.

Vapaa-ajallani vaellan tai minut näkee koiran kanssa luonnossa ja
valokuvaan.


Lue lisää

Pekka Romo

asianajaja, varatuomari, osakas

0400 491 073

pekka.romo@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Kari Suokas

varatuomari

044 7540 511

kari.suokas@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Teija Saraste

asianajaja, varatuomari, osakas

040 455 4691

teija.saraste@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Kari Lehtinen

asianajaja, varatuomari, osakas

040 8252 796

kari.lehtinen@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Tuulikki Piikkilä

erityisasiantuntija, hallintotieteen maisteri, ammatillinen opettaja

040 455 1210

tuulikki.piikkila@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Olli Forsell

asianajaja, varatuomari

040 5810 913

olli.forsell@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Miina Vuorela

varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

0400 393 144

miina.vuorela@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Eemeli Saros

oikeustieteen maisteri, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

044 702 1322

eemeli.saros@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Paula Murphy

asianajaja, OTK


paula.murphy@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Sanna Kotsalainen

asianajoassistentti, oikeustradenomi

075 7540 500

sanna.kotsalainen@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Tarja Järvinen

asianajoassistentti, liiketalouden tradenomi

075 7540 500

tarja.jarvinen@asianajopalvelut.com


Lue lisää

Sinikka Romo

asianajoassistentti

075 7540 500

sinikka.romo@asianajopalvelut.com

Yhteystiedot

Sijainnit ja toimipaikkojen yhteystiedot

Toimisto

Sibeliuksenkatu 2 B
13100 Hämeenlinna

Puhelin 075 7540 500

Sähköposti
etunimi.sukunimi@asianajopalvelut.com

logot

Toimisto

Aleksanterinkatu 15 B 18
15110 Lahti

Puhelin 075 7540 500

Sähköposti
etunimi.sukunimi@asianajopalvelut.com

logot